Handelsbetingelser

 

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder ved indgåelse af aftale om køb af ydelser eller services fra Charlotte Ramskov ejet af Charlotte Ramskov Johnsen (herefter kun benævnt Charlotte Ramskov), CVR nr. 41697954, 8543 Hornslet. Mail: mail@charlotteramskov.dk.

Alle ydelser såsom uddannelser, kurser, workshops, forløb, sparringsmøder mv. er fra Charlotte Ramskov medmindre andet er aftalt skriftligt.

Fortrolighed

Charlotte Ramskov behandler alle dine informationer og oplysninger fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det samme gælder alt materiale, som måtte komme i Charlotte Ramskovs besiddelse i forbindelse med udførelsen af ydelserne. Charlotte Ramskov deler ikke dine oplysninger, informationer og/eller materiale med uvedkommende. Undtaget herfra er tredjeparter, som udfører opgaver for Charlotte Ramskov. Sådanne tredjeparter får kun adgang til det materiale og de informationer og oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af den opgave, de udfører for Charlotte Ramskov, og de må ikke videregive dine oplysninger, information eller materiale til andre.

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) og ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

Betaling vedrørende kurser samt andre ydelser

Kurser, workshops, retreats, foredrag og andre ydelser betales fuldt ud ved aftalens indgåelse med mindre andet er aftalt. Forløb og klippekort faktureres efter 1. mødedato. Der kan i særlige tilfælde indgås særlig aftale om ratebetaling. Tilmelding er bindende uanset betalingsform.

Forsinket eller udebleven betaling anses ikke som gyldig opsigelse eller ophævelse af aftalen. Du er altid forpligtet til at betale ydelsen fuldt ud, også selvom du af forskellige årsager ikke deltager i den pågældende begivenhed.

Ved forsinket eller udebleven betaling tillægges der morarenter i henhold til Rentelovens regler.

Fortrydelsesfrist

Ved onlinekøb af ydelser har du 14 dages fortrydelsesret. Dog bortfalder denne, såfremt din ydelse starter eller tages i brug før de 14 dage er gået. Evt. fortrydelse af en TT38 talent test skal ske før du har fået linket til udfyldelsen. Og selvom du ikke har aktiveret det endnu.

Fortrydelse kan ske skriftligt til mail@charlotteramskov.dk.

BEMÆRK: Fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop. 

Ændring af afholdelse af kurser, workshops og andre ydelser

Kurser, workshops, retreats, 1:1 forløb og møder afvikles på de angivne tidspunkter.
Såfremt der bliver tale om ændringer, bliver du orienteret snarest muligt og mindst 24 timer i forvejen.

I tilfælde hvor sessioner i rådgivningsforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Charlotte Ramskov, har Charlotte Ramskov mulighed for at finde en erstatningsdato efter nærmere aftale.

Såfremt det bliver nødvendigt at aflyse heldagsydelser, aftaltes der ny dato for gennemførelsen. Er dette slet ikke muligt inden for rimelig tid, får du en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Ydelser med fysisk fremmøde kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt online. Alternativt flyttes de til ny dato, såfremt Charlotte Ramskov ser det som nødvendigt for at sikre dit udbytte – dette sker efter nærmere aftale.

Du kan ændre tidspunkter for 1:1 sessioner såsom mentoring op til 24 timer inden afholdelse uden gebyr. Aflyses tiden senere har Charlotte Ramskov mulighed for at opkræve betaling for sessionen, medmindre du kan dokumentere egen sygdom eller pludseligt opstået alvorlig sygdom i nær familie.
Aflys meget gerne hurtigst muligt, så en anden kan få din tid.

Særligt om gruppeforløb, workshops, retreats og uddannelser

Der ydes ikke 1:1 erstatningssession, hvis du bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på gruppekald, fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt, du tilmelder dig et forløb.

Dit ansvar for tilgængelighed ved afholdelse af ydelserne

Du er selv ansvarlig for at møde op, ringe op eller modtage opkald på det aftalte tidspunkt. Drejer det sig om onlinemøder, er du selv ansvarlig for en velfungerende internetforbindelse.

Rettigheder

Charlotte Ramskov har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til alle ydelser, herunder kurser, workshops, forløb, men ikke begrænset hertil.

Ved køb af ydelser fra Charlotte Ramskov opnår du brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder heller ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Charlotte Ramskov måtte pådrage sig i relation til sine ydelser herunder kurser, workshops, foredrag og forløb, men ikke begrænset hertil, er begrænset til direkte skade og tab. Beløbet kan dog aldrig overstige mere end det indbetalte kursusgebyr. Charlotte Ramskov kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset Charlotte Ramskov har handlet simpelt uagtsomt.

Charlotte Ramskov er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Særligt omkring Talenttesten TT38: Testen er udviklet af Talents Unlimited. De har ansvaret for alt udvikling og dokumentation for testen samt alt vedr. sikkerhed og GDPR på deres server, hvor testen foretages og lagres fra. Tests gemmes som udgangspunkt til du beder om at få den slettet. Alt ansvar omkring TT38 er således udenfor Charlotte Ramskovs ansvarsområde. Ansvar ifm. rådgivning og feedback af TT38 henføres til øverst i dette afsnit.  

Ændring af forretningsbetingelser

Charlotte Ramskov har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

© 2020 Charlotte Ramskov er ejet af Charlotte Ramskov Johnsen. Alle rettigheder forbeholdes. Charlotte Ramskov, 8543 Hornslet, cvr. 41697954.

Læs cookie- og  privatlivspolitik her